Autor Téma: Jaká kvalifikace je dostatečná dle platné 50 dnes  (Přečteno 1850 krát)

Offline Šéfredaktor

  • Pravda je jen jedna...
  • Administrátor
  • Plný člen
  • *****
  • Příspěvků: 160
  • Karma: +10/-0
    • Český elektro  svaz
Jaká kvalifikace je dostatečná dle platné 50 dnes
« kdy: Duben 30, 2015, 08:08:23 dopoledne »
Přetiskujeje z : http://www.cntl.cz/inc/ei/Odp_na_dopis.pdf


Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č.
50/1978
Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice
Ing. Jiří Sajner – znalec z
oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení
V
průběhu uveřejňování komentáře k
vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů,
které se mimo jiné zaměřily také na
posuzování odborného vzdělání uvedeného v
příloze
č.
2 z
hlediska aktuálního stavu
.
Proto jsem po dohodě s
redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k
obsahu přílohy č.
2
vyhlášky příslušné instituce.
Níže čtenáře seznámím s
plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Státní úřad inspekce práce
.
Text dotazu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128
01 Praha 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská
 7
118 12 Praha 1
Státní úřad inspekce práce
Horní náměstí 103/2
746 01 Opava
Věc: vyjádření k
vyhlášce č. 50/1978S., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Prosím o předání příslušnému odboru ke stanovisku.
Dobrý den,
v
odborných časopisech zaměřených na elektrotechnickou problematiku byl uveřejněn na
pokračování komentář k
vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu č.
50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice. Tento komentář má odborné
veřejnosti připomenout především ta ustanovení vyhlášky, která jsou, z
hlediska zajištění
bezpečnosti při činnostech na elektrických zařízeních, zásadní.
Která odborná vzdělání se pro účely vyhlášky považují za odborná vzdělání byla při
zpracování vyhlášky a jejím schvalování projednána s
tehdy kompetentními institucemi.
Pro úplnost uvádím text přílohy k
vyhlášce:
Příloha
2 k
vyhlášce č.
50/1978
Sb.
Odborné vzdělání
Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje:
a) vyučení v oborech
číselný znak název učebního oboru
21-68-2 důlní elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 provozní elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových zařízení
26-86-2 mechanik elektronických zařízení
26-87-2 elektromechaniky sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik dálkových spojů
26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-20-2 montér výtahů
číselný znak experimentální čtyřleté učební obory
26-87-4,2 : 01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení
24-53-4,2 : 04 mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2 : 04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2 : 03 mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2 : 02 elektromechanik
26-86-4,2 : 03 mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2 : 02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou
výrobu)
26-89-2 : 08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2 : 09 spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2 : 02 důlní elektromontér
číselný znak experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2 : 07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2 : 06 montér sdělovacích sítí
b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního
odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
Již v
době vydání vyhlášky se předpokládalo, že v
dalším období může dojít k
rozšíření či
k
případným úpravám výčtu uvedených příkladů odborných vzdělání. Mimo jiné i z
tohoto
důvodu byl do vyhlášky zapracován §
18. Uvádím jeho citaci:
Výjimky z
požadavků na odborné vzdělání a praxi uvedených v
této vyhlášce může povolit
ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, a to na žádost organizace,
popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.
Takto byly a jsou v
praxi řešeny ty případy, kdy vznikly nové učební obory nebo směry
odborných či vysokých škol.
Vzhledem k
řadě dotazů odborné veřejnosti jsem byl požádán redakcí časopisu, abych se
obrátil na kompetentní instituce se žádostí o vyjádření, jak postupovat v
současné době při
posuzování aktuálního stavu.
Prosím proto o vaše stanovisko, abych mohl pro redakci časopisu váš názor zařadit jako
následné doplnění již uveřejněného komentáře k
vyhlášce. Jde především o informaci, zda
uvedený výčet odborných vzdělání byl pozměněn či doplněn.
Odborná veřejnost to zcela jistě uvítá.
Děkuji vám za vaši odpověď.
Přepis odpovědi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Vážený pane inženýre,
k
Vaší žádosti o informaci sděluji, že příloha č.
2 k
vyhlášce č.
50/1978 Sb. (dále jen „vyhláška“)
nebyla dosud změněna.
Pokud jde o výjimky z
požadavků na odborné vzdělání a praxi (§
18 vyhlášky), tyto vyřizuje
organizace státního odborného dozoru, tj. Technická inspekce České republiky (dále jen „TIČR“).
Nutno však zdůraznit, že výjimky z
požadavků na dosažení odborného vzdělání TIČR zásadně
neuděluje, neboť by tak suplovala vzdělávací systém. Pouze ve sporných případech, kdy nelze
postupovat doslovně podle přílohy č.
2, posuzuje TIČR ve spolupráci zejména s
Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, zda konkrétní dosažené vzdělání lze považovat za odborné vzdělání ve
smyslu §
5, popř. §
9 vyhlášky.
S
pozdravem
JUDr. Jiří Vaňásek, v. r.
ředitel odboru služeb trhu práce
Přepis odpovědi Státního úřadu inspekce práce
Věc: Odpověď dotazu
Upozorňujeme na skutečnost, že v
souladu se zákonem č.
251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů není SÚIP oprávněn vydávat závazná stanoviska k
právním předpisům.
Orgány inspekce práce poskytují podle §
4 odst.
2 písm
D) a §
5 odst.
1 písm.
k) zákona
č.
251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelům a zaměstnancům
bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních
podmínek.
K
Vašemu dotazu uvádíme toto:
Státní úřad inspekce práce není oprávněn rozhodovat nebo určovat, zda se jedná o elektrotechnický
obor, toto určení elektrotechnického oboru přísluší Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
MŠMT vydalo nařízení vlády č.
211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání. V
příloze č.
1 k
tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání
v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s
uvedením oborů vzdělání, v
nichž lze
dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s
výučním listem a středního
vzdělání s
maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v
konzervatoři a vyššího odborného
vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů
vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho
učitele odborného výcviku. Toto NV mimo jiné určuje skupiny oborů vzdělávání. Elektrotechnické
obory jsou uvedeny v
NV č.
211/2010
Sb., pod označením –
26
Elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika.
Doporučujeme Vám obrátit se s
konkrétním dotazem na zmiňované Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, které je oprávněno, zda se jedná či nejedná o elektrotechnický obor.
Dále pak je nutno upozornit na skutečnost, tak jak ji uvádíte ve vašem dotazu, že podle §
18 vyhlášky
č.
50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice,
výjimky z
požadavků na odborné vzdělání a
praxi uvedených v
této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán
dozoru, a to na žádost organizace popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.
Tímto orgánem dozoru je Technická inspekce České republiky.
S
pozdravem
Ing. Ondřej Varta
Ředitel odboru bezpečnosti práce
Závěrem uvádím odpověď odborného útvaru Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Pro úplnost jej cituji v
plném rozsahu:
Při posuzování elektrotechnického vzdělání z
pohledu platné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti
práce a Českého báňského úřadu č.
50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice občas
vznikají nejasnosti, která odborná vzdělání se pro účely této vyhlášky považují za odborná vzdělání.
V
§
5 odst.
1) předmětné vyhlášky je stanoveno, že pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené
odborné vzdělání uvedené v
příloze
2 a po zaškolení složili zkoušku v
rozsahu stanoveném v
§
14
odst.
1.
Příloha 2 odborné vzdělávání vyhlášky za ukončené odborné vzdělání (§5 odst. 1) považuje:
a)
vyučení v oborech
21-68-2 důlní elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 provozní elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových zařízení
26-86-2 mechanik elektronických zařízení
26-87-2 elektromechaniky sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik dálkových spojů
26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-20-2 montér výtahů
experimentální čtyřleté učební obory
26-87-4,2 : 01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2 : 04 mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2 : 04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2 : 03 mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2 : 02 elektromechanik
26-86-4,2 : 03 mechanik elektronických zařízení
2-75-4,2 : 02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
26-89-2 : 08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2 : 09 spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2 : 02 důlní elektromontér
experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2 : 07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2 : 06 montér sdělovacích sítí
b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v
oboru
elektrotechniky
c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
V době vzniku vyhlášky byly platné obory vzdělání (vyučované na SOU a SOŠ) uvedené pod
písmenem
a). Tento taxativní výčet oborů lze využít při posuzování vzdělání získaného v
určité době
před vydáním a určitou dobu po vydání vyhlášky (nutné dohledání školské vyhlášky stanovující
soustavu oborů).
K jednoduššímu postupu při posuzování odborného vzdělání z
pohledu vyhlášky je vhodné využít
zbývajících dvou odstavců, a to b)
a
c), neboť elektrotechnickým oborem je ten obor, který je zařazen
do skupiny oborů elektrotechnických. Vzhledem k
tomu, že mohou existovat i určité experimentálně
ověřované obory vzdělání či jiné obory vzdělání, u kterých není zcela jasná vazba na elektrotechnické
obory, v
tom případě doporučujeme se obrátit na odbor 23 – středního vzdělávání Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které Vám pomůže s
identifikací daného oboru vzdělání.
Již v době vydání vyhlášky se předpokládalo, že v
dalším období může dojít k
rozšíření či k
případným
úpravám výčtu uvedených příkladů odborných vzdělání. Mimo jiné i z
tohoto důvodu byl do vyhlášky
zapracován §
18. Uvádím jeho citaci:
Výjimky z požadavků na odborné vzdělání a praxi uvedených v
této vyhlášce může povolit ve
zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, a to na žádost organizace, popřípadě na
žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.
Přestože vyhláška č.
50/1978 je staršího data (v
našem právním řádu existují i podstatně
starší normy) je stále platná a je zároveň velmi nadčasová, neboť jako jedna z mála řeší celoživotní
vzdělávání (přezkušování) pracovníků v
elektrotechnickém odvětví na různých pracovních pozicích.
Mgr. Petr Husník
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor středního vzdělávání - 23 Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1
Závěrečná poznámka autora příspěvku
Všimněte si prosím obsahu posledního odstavce vyjádření příslušného odboru Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.